คณะนักเรียนปี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เยี่ยมชมศึกษาดูงาน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เยี่ยมชมศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยาย หัวข้อ "ความผิดปกติทางจิตที่เกิดขึ้นได้ในกลุ่มวัยรุ่น และการบำบัดที่ถูกต้อง" โดย พญ. กมลชนก เหล่าชัยศรี วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น.
A visit from Satit Prasarnmit International on 11 th March 2015