การอบรมหลักสูตร “Getting Together”

ผู้บริหารจากสถาบันยานยนต์เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “Getting Together” โดย ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก ในวันที่ 5-6 ตุลาคม 2560
ณ ห้องประชุมมนารมย์


Senior executives from Automotive Institute Thailand participated in “Getting Together” training conducted by Asst. Prof. Voralaksana Theeramoke,M.D.
on 5th – 6th October 2017 at Manarom Hospital.