งานบรรยายเรื่อง การให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน Autistic & LD

งานบรรยายเรื่อง การให้ความ ช่วยเหลือนักเรียน Autistic & LD ร.ร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรฯ โดย พญ. นลินี เชื้อวณิชชากร 6 พฤษภาคม 2558
Workshop & seminar for teachers in helping the Autistic & LD Students in their Leaning problem at Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development by Nalinee Cherwanitchakorn, M.D. Developmental and Behavioral Pediatrics at Manarom Hospital on 9 th May 2015