การบรรยายโครงการ CSR โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
โครงการ CSR 9 ปีมนารมย์ เสริมสร้างพลังใจเพื่อสังคม การบรรยายให้ความรู้แก่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา หัวข้อ "เลี้ยงลูกอย่างไร ให้มีวินัยในตนเอง" โดย พญ. กมลชนก เหล่าชัยศรี โดยมีผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3 จำนวน 300 กว่าคน เข้าร่วมฟังบรรยาย เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
Workshop & seminar Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development on 15 th August 2015