"วันอังคารสีชมพู" Living with Dementia
กิจกรรมวันอังคารสีชมพูสำหรับ ครอบครัว ผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม และผู้สนใจทั่วไป
กิจกรรมวันอังคารสีชมพูสำหรับ ครอบครัว ผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม และผู้สนใจทั่วไป โดยไม่จำกัด อายุ เพศ และระดับการศึกษา แต่ละครอบครัวสามารถ
ส่งผู้ดูแลเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 คน โดยติดต่อโรงพยาบาลมนารมย
"คุณอานนต์ ปุราชะโต" แผนกกิจกรรมกลางวัน
โทรศัพท์ 02-725-9595