พญ. พิกุล อาศิรเวช
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
วทบ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขากุมารเวชศาสตร์
  วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์
  อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว
  อนุมัติบัตรกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
   
ประวัติการทำงาน :
 
  อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อาจารย์พิเศษหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต แผนกกุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
  - กุมารแพทย์ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการเด็ก รพ.สมิติเวช และ รพ.เซนต์หลุยส์
  - กุมารแพทย์สมทบ รพ.เซนตหลุยส์
  - วิทยากรรับเชิญรายการปัญหาสุขภาพเด็กและพัฒนาการเด็กทางสื่อต่าง ๆ : โทรทัศน์ , วิทยุ , นิตยสาร
  - วิทยากรรับเชิญการอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กใน รพ.ต่าง ๆ
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
พัฒนาการและพฤติกรรม
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   

กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
     (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism
     and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
     (Tics and movement Disorders)

  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
     (Developmental Delay)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)
  • ถ่ายอุจจาระรด (Encopresis)


 • • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง

  • ปัญหาการเลี้ยงดูบุตร
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
     พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ภาวะปัญญาอ่อน

• ปัญหาด้านพฤติกรรมเด็ก

 • • การตรววจรับรองความพิการ

 

การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ

ศุกร์

09.00 น. – 14.00 น.

 

*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :[email protected]