นักบำบัดทางการพูดและภาษา
ชื่อ - นามสกุล อาจารย์ ปรียา หล่อวัฒนพงษา
สาขาที่เชี่ยวชาญ ประเมินผลปัญหาทางการพูดและภาษาทุกประเภท
ให้การบำบัดรักษาปัญหาทางการพูดและภาษาดังต่อไปนี้

•  ปัญหาทางการพูดและภาษาล่าช้า ไม่สมวัย อันเนื่องมาจากภาวะออทิสติก (Speech and Language Delay due to Autism)
•  ปัญหาทางการพูดและภาษาล่าช้า ไม่สมวัย อันเนื่องมาจากภาวะแอสเพอร์เกอร์ (Asperger's Syndrome)
•  ปัญหาทางการพูดและภาษาล่าช้า ไม่สมวัย อันเนื่องมาจากภาวะพัฒนาการช้า(Delayed Development, Cerebral Palsy)
•  ปัญหาทางการพูดและภาษาล่าช้า ไม่สมวัย อันเนื่องมาจากภาวะความพิการทางสมอง (Brain Injury)
•  ปัญหาการพูดติดอ่าง (Stuttering and Stammering)
•  ปัญหาเรื่องเสียงในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ปัญหาเสียงแหบ ไม่มีเสียง เสียงเบา เสียงต่ำ (Hoarseness)
•  ปัญหาการพูดไม่ชัดในเด็กเพดานโหว่ ปากแหว่ง (Cleft lip, Cleft palate)
•  ปัญหาการพูดไม่ได้เนื่องจากปัญหาของประสาทสั่งงานและการประสานงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการพูด (Apraxia of Speech)
•  ปัญหาทางการพูดและภาษาในผู้ป่วยอภาษา (Aphasia)• ปัญหาการพูดไม่ชัดจากความบกพร่องของประสาทสั่งงาน     
    และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับ การพูด (Dysarthria) ในเด็กและผู้ใหญ่
•  ปัญหาทางการพูดและการกลืนของผู้ป่วยพาร์กินสัน (Parkinson Disease)
•  ปัญหาของการเรียนรู้ภาษา (Language Disorder)
ภาษา ไทย อังกฤษ