ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก

แบบสอบถามข้อมูลของเด็กสำหรับผู้ปกครอง  จำนวน 6 หน้า   (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   
แบบสอบถามข้อมูลของเด็กสำหรับครู จำนวน 5 หน้า  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
   
ดาวน์โหลดแบบสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใหญ่
แบบประเมินอาการโรคสมาธิสั้น ฉบับ ภาษาไทย  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด) 
Adult ADHD Self-Report Scale - English version  (click for download) 
แบบประเมินโรคสมาธิสั้นด้วยตนเอง สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 3 หน้า  (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองบุคคลที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย - 9 (PHQ -9) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบประเมินความเครียด (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบสอบถามสภาพอารมณ์ ภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบสอบถามสภาพอารมณ์ ภาษาอังกฤษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบประเมินโรควิตกกังวล ภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบประเมินโรควิตกกังวล ภาษาอังกฤษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบประเมินโรคแพนิค ภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบประเมินโรคแพนิค ภาษาอังกฤษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบประเมินความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD) ภาษาไทย (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบประเมินความเครียดหลังประสบเหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต (PTSD) ภาษาอังกฤษ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
ดาวน์โหลดแบบวัดความซึมเศร้าในผู้สูงอายุไทย (Thai Geriatric Depression Scale:TGDS)
   
   
   
   
        

Application ตรวจพัฒนาการด้านภาษาและรับคำแนะนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาแก่เด็กวัย 17-19 เดือน
ซึ่งดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งจาก App Store และ Play Store โดยพิมพ์คำว่า "ประเมินภาษาของเด็กเล็ก" หรือ
"Language screening" โดยหน่วยพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ท่านสามารถเข้าตรวจประเมินโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่..

>> ดาวน์โหลด วารสารพลังใจดี..เริ่มทีมนารมย์ << >> ดาวน์โหลด โบชัวร์ <<