กิจกรรมบำบัด (Occupational therapy (OT)

       กิจกรรมบำบัด คือการนำกิจกรรมที่มีจุดมุ่งหมายรวมทั้งวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมมาใช้ในการบำบัดเกี่ยว กับความสามารถของบุคคลที่มีความบกพร่อง ทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้และพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก โดย กระบวนการตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้บุคคล
ดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ ป้องกันการไร้ความสามารถและคงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดี

  กิจกรรมบำบัดด้านสุขภาพจิต

1. การให้คำปรึกษาทางกิจกรรมบำบัด
2. การฝึกและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการทำกิจวัตรประจำวัน
3. การส่งเสริมด้าน cognition perception และการเคลื่อนไหว เช่น กิจกรรมช่วยส่งเสริมด้านความจำ การทำกิจกรรมตามขั้นตอน ฯลฯ
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคม เช่น บทบาทของบิดา มารดา ทักษะการสื่อสารการรักษาสิทธิ์
5. ทักษะการจัดการกับความเครียด และ เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด เช่น การฝึกการหายใจ โยคะ เป็นต้น
6. การจัดการด้านเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินชีวิตประจำวัน
7. การจัดการด้านการใช้จ่ายเงิน รวมไปถึง การใช้จ่ายเงินในอนาคต
8. การวางแผนการทำงาน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  กิจกรรมบำบัดในผู้สูงอาย

1. การฝึกและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในการทำกิจวัตรประจำวัน
2. ประเมินและให้การบำบัดในด้านการรับรู้ การรับสัมผัสและการเคลื่อนไหว
3. ประยุกต์และดัดแปลงอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ช่วย
4. ให้คำแนะนำและดัดแปลงสภาพบ้านหรือสภาพแวดล้อมรวมทั้งขจัดสิ่งกีดขวางทางสถาปัตยกรรม
5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การสงวนรักษาพลังงาน (energy conservation) ที่ถูกต้อง
6. การเสนอแนะให้ผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุได้รู้จักการเตรียมตัว วางแผนเพื่อการยอมรับและเตรียมพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุ
7. จัดตารางเวลา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ภายหลังเกษียณอายุจากงานประจำ
8. เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยผ่านทางกิจกรรม เช่น กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมออกกำลังกาย การพักผ่อน

  กิจกรรมบำบัดในเด็ก          คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรแกรม >>
  ขอบข่ายงาน

1. คัดกรองพัฒนาการแก่เด็กปกติและเด็กที่มีอัตราเสี่ยงสูงเพื่อให้ทราบถึงระดับพัฒนาการ รวมถึงการกระตุ้นพัฒนาการตั้งแต่แรกเริ่ม (early intervention) ในเด็ก     กลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงสูงต่อการมีพัฒนาการล่าช้า
2. ให้การกระตุ้นบำบัดรักษาแก่เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัยเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
3. พัฒนาระบบการรับรู้-เรียนรู้ในเด็ก ( perception and intellectual function)
4. พัฒนาการระบบประสาทการรับรู้ความรู้สึก (sensory integration system)
5. ให้การฝึกฝนในเรื่องกิจวัตรประจำวันแก่เด็กเพื่อให้สามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ตามความสามารถ

  โปรแกรมเด็ก LD ที่มีปัญหาด้านการเขียน

   1. โปรแกรมการกระตุ้นด้านการประสมประสานกันระหว่างการเรียนรู้และการรับรู้ (sensory integration program)
   2.  โปรแกรมกระตุ้นการรับรู้และการเรียนรู้ (perception & cognition)
   3. โปรแกรมกระตุ้นการประสานงานของกล้ามเนื้อมัดเล็ก (fine motor coordination)
   4. โปรแกรมการฝึกการวางแผนการเคลื่อนไหว (motor Planning)
   การดำเนินการ : ลักษณะการบำบัดเป็นกลุ่มกิจกรรม มีการรายงานผลการรักษากับผู้ปกครองเป็นระยะเวลา 8 ครั้ง