เปียโนเพื่อพัฒนาการ การเรียนรู้
เปียโนเพื่อพัฒนาการ การเรียนรู้

เป็นการนำเอาความรู้องค์รวมทางด้านดนตรีมาใช้ในการกระตุ้นพัฒนาการต่อยอดการเรียนรู้
โดยใช้เปียโนเป็นเครื่องดนตรีหลักเพื่อสร้างทักษะเล่นดนตรีเพื่อเสริมสร้างแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  
พัฒนาการในด้านต่าง ๆ  ทั้งร่างกาย  อารมณ์  สังคม และ สติปัญญา

เหมาะสำหรับ
• เด็กพิเศษที่มีปัญหาสมาธิสั้น
• เด็กพิเศษในกลุ่มออทิสติก 
• เด็กพิเศษในกลุ่มแอสเปอร์เกอร์
• เด็กพิเศษในกลุ่มดาวน์ซินโดรม
• เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาอายุ 5 ขวบขึ้นไป สามารถทำตามคำสั่งง่ายๆได้
• เด็กที่มีปัญหาเรื่องการพูด การติดต่อสื่อสาร
• เด็กที่บกพร่องทางด้านระบบประสาทสัมผัส

นอกจากเรียนเปียโนตามทฤษฎีพื้นฐานสากลแล้ว
ครูภานุ ยังได้นำเทคนิคต่างๆ มาช่วยกระตุ้นและ
ปลุกเร้าทำให้เด็กมีความอยากเรียนรู้ อาทิ เช่น

• การฟังเพลงที่ชอบ
• การเคาะจังหวะตาม
• การละเล่นอย่างสนุกสนานผ่านการเคลื่อนไหว 
• การเต้นรำ
• การร้องเพลง
• การเล่นเพลงบนเปียโน
• การเล่นโต้ตอบกันแบบด้นสด
• แต่งเพลงอย่างง่าย
• การเล่าเรื่องผ่านการวาดภาพ
• การเล่านิทานดนตรีที่ชื่นชอบครูภานุ เจริญเสริมสกุล
นักเปียโนเพื่อพัฒนาการ การเรียนรู้