ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ : เดือนมิถุนายน 2560 เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่แผนกเวชระเบียน 02-7259595
ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com

 
รายนามแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
พญ. กมลชนก เหล่าชัยศรี 08.30 - 14.00 08.30 - 14.00 08.30 - 14.00 08.30 - 14.00 08.30 - 14.00
08.30 - 14.00
08.30 - 14.00
นพ. กฤษกร สุขวัฒน์วิบูลย์   09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00 - 17.00 09.00-12.00
นพ. กฤษณ์ ศรีธิหล้า          
08.00-12.00
 
พญ. กีรติ พัฒนเสรี          
11.00-16.00
 
07.00-12.00
07.00-12.00

08.30-10.30
เฉพาะที่นัดหมาย

     
09.00-12.00
นพ. เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์
17.30-20.00
17.30-20.00
นพ. ชาตรี วิฑูรชาติ
13.00-18.00
09.00-17.00
พญ.โชษิตา ภาวสุทธิไพศิฐ
13.00-17.00
นพ. ฐิติวัฒน์ แสนสมบัติ
17.00-20.00
 
นพ. ฐิรวัฒน์ อัครสุต 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 09.00-16.00 08.00-12.00  
นพ. ธิติ ภัคดุรงค์
16.00-20.00
16.00-20.00
   
09.00-12.00
 
ดร. พญ.ณัฎฐิณี จันทรรัตโนทัย
17.00-20.00
17.00-20.00
   
พญ. นพร อัญสกุล 14.00 - 17.00   09.00 - 12.00
พญ. นงนุช สัตกรพรพรหม  
09.00-17.00
 
14.00-19.00
 
 
08.30-12.30
       
13.00-16.00
08.30-16.00
นพ. ปทานนท์ ขวัญสนิท    
16.30-20.00
 
16.30-20.00
08.30-12.00
 
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-18.00
09.00-18.00
 
09.00-18.00
10.00-16.00
09.00-18.00
09.00-19.00
09.00-16.00
09.00-13.30

13.00-15.00

 
พญ. ปองขวัญ ยิ้มสอาด

16.00-19.00

 
16.30-18.00
  10.00 - 15.00
10.00 - 15.00
10.00 - 15.00
10.00 - 13.00
10.00-13.00
 
09.00-14.00
 
16.30-19.30
17.00-20.00
 
13.00 - 19.30 13.00 - 19.30 13.00 - 19.30 13.00 - 19.30 13.00 - 19.30
สัปดาห์ที่ 2 และที่ 4 ของเดือน
   
  10.00 - 14.00
13.30-17.30
     
พญ. ภัทราภรณ์ กินร        
09.00-15.00
สัปดาห์ที่
1,3,5
 
14.00-20.00
14.00-20.00
14.00-20.00
10.00-20.00
17.00-20.00
สัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน
       
09.30-17.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
09.00-14.00
14.00-17.00
14.00-17.00
พญ. รินทราย อรุณรัตนพงศ์
09.00-16.00
09.00-16.00
 
09.00-16.00
09.00-12.00
09.00-12.00
09.00-17.00
14.00-17.00
09.00-17.00
09.00-17.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
 
09.00-18.00
นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร
17.30-20.00
 
17.30-20.00
10.40 - 12.00
เฉพาะนัดเท่านั้น
09.00-15.00
09.00-15.00

08.40-17.00

08.40-17.00
17.00-20.00
09.00 - 18.00  
นพ. สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค 8.00-12.00 8.00-12.00
8.00-12.00
  08.00-14.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
17.00-20.00
   
09.00-10.30
13.00-18.00
09.00-18.00
09.00-18.00
09.00 - 16.00
นพ. อลงกรณ์ เถกิงศักดากุล
17.00-20.00
17.00-20.00
13.00-16.00
13.00-16.00
09.00-12.00
พญ. อุมามน พวงทอง

10.00 - 13.00
สัปดาห์ที่ 2,4

10.00 - 18.00
13.00 - 20.00
13.00-19.00
 
เพื่อความสะดวกกรุณาโทรนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ได้ที่แผนกเวชระเบียน โทร 02-725-9595, 02-399-2822