งานบรรยายประจำเดือน กุมภาพันธ์
24 กุมภาพันธ์ 2561
เลี้ยงลูกให้ดีและมีความสุข ในยุค 4.0

พญ.เบญจพร ตันตสูติเวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน มีนาคม
24 มีนาคม 2561
รู้จักเข้าใจไบโพลาร์

นพ.พิชัย อิฏฐสกุลเวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน พฤษภาคม
19 พฤษภาคม 2561
อยู่อย่างไรกับคนไข้จิตเภท

นพ.ฐิติกร สุวรรณแสงเวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน มิถุนายน
16 มิถุนายน 2561
LD ความบกพร่องทางการเรียนรู้

พญ.พันตรี เกิดโชคเวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน กรกฎาคม
21 กรกฎาคม 2561
เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้เป็นสมาธิสั้น

พญ.กันยา พาณิชย์ศิริเวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน สิงหาคม
18 สิงหาคม 2561
โรคซึมเศร้า

นพ.สรวุฒื เกษมสุขเวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน กันยายน
15 กันยายน 2561
อัลไซเมอร์

พญ.อุมามน พวงทอง
เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน ตุลาคม
20 ตุลาคม 2561
สิ่งเสพติด

นพ.ธีรยุทธ รุ่งนิรันดรเวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...

งานบรรยายประจำเดือน พฤศจิกายน

17 พฤศจิกายน 2561
กลางวันไม่ตื่น กลางคืนไม่หลับ
นพ.สุรชัย เกื้อศิริกุล

 

เวลา 09.30 น. - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมนารมย์ ชั่้น 2

คลิกอ่านรายละเอียด...