ค่าบริการผู้ป่วยนอก
รายการค่าบริการ
อัตราค่าบริการ (บาท)
  อัตราค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอกครั้งแรก
๕๐๐ - ๓,๐๐๐
  อัตราค่าตรวจรักษากรณีผู้ป่วยนอกครั้งต่อไป
๔๐๐ - ๓,๐๐๐
   อัตราค่าจิตบำบัดรายบุคคล
๘๐๐ - ๓,๐๐๐
   อัตราค่าครอบครัวบำบัด
๑,๒๐๐ - ๔,๐๐๐
   อัตราค่าประเมินทางจิตเวชเพื่อออกใบรับรองแพทย์
๕๐๐ - ๑,๕๐๐

**หมายเหตุ : โรงพยาบาลมนารมย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า