คณะจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการ สุขภาพฯ เยี่ยมชมโรงพยาบาล
คณะจัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กลุ่มบริการที่อาศัยความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ของระบบบริการสุขภาพ Service Plan ของเขตสุขภาพที่ 2 เข้าศึกษาดูงานรูปแบบการจัดหอผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์บรรยายให้ความรู้และต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 - 17.00 น. ที่ผ่านมา
A visit from KM Knowledge Management on 21 th August 2015