หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

หน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 เวลา 15.00 - 16.00 น. จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. Glenn Egelman MD, MS, FACP Medical Director / Office of Medical Services
2. Timothy Lawler PhD, Clinical Psychologist Special Services Officer / Office of Special Services
3. Richard London, PA-C Sub-Regional Medical Officer, U.S. Peace Corps Thailand
4. Thanyalak Promsingh, RN U.S. Peace Corps Thailand
5. Wisakha Phurikrai, Medical Secretary U.S. Peace Corps Thailand