การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD)

โรงพยาบาลมนารมย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูแนะแนว / ครูผู้สอน เรื่อง ความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD)
โดย ดร. เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลมนารมย์