Phobia etc. : ถอดรหัส สารพัดโรคกลัว
ภาพบรรยากาศ "Phobia etc. : ถอดรหัส สารพัดโรคกลัว" โดย นพ. โกวิทย์ นพพร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก
Workshop & seminar Phobia etc. by Kowit Nopporn, M.D. on 18 th July 2015.

ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมฟังงานบรรยายบางส่วน
 1. ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรคโฟเบีย
 2. เข้าใจและพอจะแยกแยะได้ว่าเป็นความกลัว หรือ เป็นความวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่ง
 3. ใช้ชีวิตประจำวัน ทั้งตนเอง ในครอบครัวและเข้าใจผู้อื่นดีขึ้น นึกถึงภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้ดูมาว่าอิงหลักทฤษฎีโฟเบียต่างๆ ที่บรรยาย
 4. ความรู้และสามารถนำความรู้ในการบรรยายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
 5. ได้ทบทวนความรู้เดิมและอาการของกลุ่มโรคเดียวกัน
 6. เข้าใจถึงปัญหาและการแก้ไข ป้องกัน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปสังเกตุกับคนใกล้ชิดและให้การแนะนำได้
 7. มีความเข้าใจในโรควิตกกังวล โฟเบีย และแพนิคมากขึ้น
 8. ทำให้ทราบถึงสาเหตุ ปัจจัย และอาการของโรคในกลุ่มโรควิตกกังวล เข้าใจในตัวผู้อื่นที่ป่วยเป็นโรคที่ได้เรียนในวันนี้
 9. สามารถนำความรู้นี้ไปใช้กับคนใกล้ชิดได้ เป็นการป้องกัน ทำให้ไม่เป็นมาก การได้ดูภาพยนตร์ประกอบทำให้เห็นความชัดเจนของอาการของโรค
 10. วิธีผ่อนคลายความเครียด ความกังวล
 11. ภาพโดยรวมของโรคกลัวต่างๆ สาเหตุหลายๆ อย่างที่ไม่เคยรู้
 12. เข้าใจมากขึ้นกับการกลัว กังวล
 13. ความรู้เพิ่มขึ้นสำหรับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เข้าใจได้ว่าโรคนี้สามารถรักษาได้ เพิ่งทราบจากการบรรยายครั้งนี้
 14. ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคกลุ่มความวิตกกังวล พัฒนาเป็นโรคอื่นๆ ได้ความรู้ดีมากค่ะ
 15. ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับอาการกลัวต่างๆ อาการ วิธีการดูแล และรักษา
 16. ได้อัพเดตความรู้ใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในการทำงาน ให้ความช่วยเหลือและคัดกรองนักศึกษาที่มีความผิดปกติบางภาวะ นำไปใช้ในการ Counseling
 17. ได้รับความเข้าใจกับเรื่องความกลัวมากขึ้น นำไปใช้กับการเรียนได้
 18. ทราบรายละเอียดของความกลัว แยกแยะประเภทได้ชัดเจนมากขึ้น
 19. ความรู้เพื่อเข้าใจตนเองและคนรอบข้าง
 20. ความรู้เกี่ยวกับโรคจากความกลัว วิตกกังวล
 21. รู้จักจัดการกับความกลัว กังวลของตนเองได้ดีขึ้น
 22. นำไปใช้และสังเกตุบุคคลรอบข้างได้
 23. ตัวอย่างและแบบต่างๆ ของโรคกลัว
 24. สามารถนำไปปรับกับบุคคลที่มีอาการแต่ไม่รุนแรงและปรับใช้ในองค์กร
 25. ความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเอง และเกี่ยวข้องกับสารสื่อประสาท พันธุกรรม