โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลและศึกษาดูงาน

ภาพบรรยากาศ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เยี่ยมชมโรงพยาบาลและศึกษาดูงาน โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์
เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและให้การต้อนรับ เมือวันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ที่ผ่านมา