การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นรายบุคคล"


โรงพยาบาลมนารมย์ ทำสิ่งดีๆ ตอบแทนสังคม

โรงพยาบาลมนารมย์ ร่วมมือกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นรายบุคคล (ทักษะชั้นสูงสำหรับผู้พิพากษา) ครั้งที่ 7 ซึ่งทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้เกียรติ แพทย์หญิงวรลักษณา ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "เทคนิคทางจิตวิทยาในการกำหนดแนวทางการคุ้มครองสวัสดิภาพและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในคดีอาญา" ณ ห้องประชุม 72 พรรษา มหาราชินี ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในวันที่ 18 กันยายน 2556