การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นรายบุคคล"


โรงพยาบาลมนารมย์ ทำสิ่งดีๆ ตอบแทนสังคม

ศาลเยาวชนฯ จับมือ รพ.มนารมย์ อบรมเทคนิคจิตวิทยาการปรับพฤติกรรมเยาวชน ดร.จิรนิติ หะวานนท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายอริยะ นาวินธรรม รองอธิบดีฯ และ ผศ.พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลมนารมย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัว" แก่ผู้พิพากษาสมทบแกนนำการจัดกิจกรรมบำบัด ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2556