การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นรายบุคคล"


โรงพยาบาลมนารมย์ ทำสิ่งดีๆ ตอบแทนสังคม

โรงพยาบาลมนารมย์ ร่วมมือกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชน และครอบครัว เป็นรายบุคคล ครั้งที่ 5 ในวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งทางศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ ท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ให้เกียรติ แพทย์หญิง
วรลักษณา ธีราโมกข์
ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ "จิตวิทยาเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด" และ "ทักษะการสร้างสัมพันธภาพและการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด" โดยมีผู้พิพากษาสมทบเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ร่วม 300 ท่าน