เจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์

เจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน เยี่ยมชมโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี พญ.วรลักษณา ธีราโมกข์ ผู้อำนวยการฝ่ายคลินิก ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

A visit from Department of Juvenile Observation and Protection on 24 th June 2015