การอบรมเรื่อง "โรคซึมเศร้า"
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดการอบรมเรื่อง "โรคซึมเศร้า" โดยมี พญ.ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 202 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Workshop & seminar Depression Disorder by Patarawan khankaew, M.D. at Faculty of Music Silpakorn University on 10 th August 2017.