โรงพยาบาลมนารมย์จัดอบรม CPR

โรงพยาบาลมนารมย์จัดอบรม CPR แก่พนักงาน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.00 - 12.00 น.