ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เรื่อง "ไบโพลาร์ โรคของคนอารมณ์ 2 ขั้ว

ภาพบรรยากาศงานบรรยาย เรื่อง "ไบโพลาร์ โรคของคนอารมณ์ 2 ขั้ว โดย นพ.โกวิทย์ นพพร เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ทีผ่านมา
Workshop & seminar Bibolar Disorder by Kowit Nopporn, M.D. on Saturday 18th March 2017.