การบรรยายเรื่อง "อารมณ์สองขั้ว รู้ก่อนแก้ไขได้" โดย นพ. โกวิทย์ นพพร