รู้ รัก(ษา) เข้าใจ เด็กแอสเพอร์เกอร์
ภาพบรรยากาศ "รู้ รัก(ษา) เข้าใจ เด็กแอสเพอร์เกอร์" โดย พญ. ปรานี ปวีณชนา เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา
Workshop & seminar Asperger Disorder. by Prani Paveenchana , M.D. on 22 th August 2015.