คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลฯ และศึกษาดูงาน โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์บรรยายให้ความรู้และต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

 

Faculty of Architecture and planning,Thammasat University visit to Manarom Hospital on Thursday 14 th September 2017.