นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านจิตเวช

นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านจิตเวชของโรงพยาบาลมนารมย์ โดยมี นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลมนารมย์ คุณปมุข อรชุมกิ่ง นักจิตวิทยา คุณสันติ จันทวรรณ นักกิจกรรมบำบัด ให้การต้อนรับและบรรยายความรู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 - 16.00 น. ที่ผ่านมา
A visit from Srinakharinwirot University on 27 th March 2015