พญ.พันตรี เกิดโชค
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่
ประวัติการศึกษา :
แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
ประวัติการทำงาน : แพทย์เพิ่มพูนทักษะฯ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
  แพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  อาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
   
สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ :
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
   
ภาษา :
ไทย, อังกฤษ
   
กลุ่มโรคและอาการที่ตรวจรักษา :

  • โรคอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive disorder)
  • โรควิตกกังวล (Anxiety disorder)
  • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-compulsive
     disorder)
  • โรคกลัว (Phobic disorder หรือ Phobia)
  • ความบกพร่องในการเรียนรู้
    (Learning disabilities, LD)
  • โรคออทิสติก (Autistic disorder or Autism
    and Autism spectrum disorder, ASD)
  • ภาวะกล้ามเนื้อกระตุกผิดปกติแบบติค
     (Tics and movement Disorders)
  • ไม่ยอมพูด (Elective mutism)
  • โรคไบโพลาร์และโรคอารมณ์แปรปรวนอื่นๆ    (Bipolar disorder and Other
     Mood Disorders)
  • โรคแพนิค (Panic disorders)
  • ความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
     (Personality Disorders)
  • โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit/Hyperactivity
     Disorder, ADHD)
  • โรคแอสเพอร์เกอร์ (Asperger syndrome)
  • ภาวะปัญญาอ่อน (Mental retardation)
  • ความผิดปกติในการพัฒนาการ
     (Developmental Delay)
  • ถ่ายปัสสาวะรด (Enuresis)


 • • ความผิดปกติทางอารมณ์
 • • อารมณ์เศร้า
  • เก็บตัว แยกตัว
  • คิดมาก คิดเยอะ
  • ปัญหาเรื่องการปรับตัว
  • ปัญหาการกิน
  • ปัญหาการนอน
  • นอนมาก
  • การติดสารเสพติด สุรา บุหรี่
  • พัฒนาการล่าช้า
  • อาการซนเกินไป
  • ดื้อ บอกแล้วไม่เชื่อฟัง
  • ปัญหาทางเพศ
  • กลัวเบี่ยงเบนทางเพศ
  • พฤติกรรมก้าวร้าว
  • ปัญหาในการจัดการอารมณ์
  • ปัญหาบุคลิกภาพ
  • กลัวอ้วน (Anorexia/ Bulimia Nervosa)
  • นอนไม่หลับ
  • ปัญหาพัฒนาการด้านการพูด / ไม่พูด /
    พูดไม่ชัด / พูดช้า
  • อยู่ไม่นิ่ง
  • ภาวะปัญญาอ่อน
  • ปัญหาการติดเกมส์ / ติดคอมพิวเตอร์ • • การให้คำปรึกษาด้านจิตบำบัดรายบุคคล
     (Individual Psychotherapy)

 • • ครอบครัวบำบัด (Family Therapy)
  • การให้คำปรึกษาด้วยเทคนิคปรับความคิด
    เปลี่ยนพฤติกรรม (CBT) • • การตรวจขอใบรับรองแพทย์เพื่อแปลงเพศ
    (Assessment for Sex Change Operations)
  • การตรวจขอใบรับรองบุตรบุญธรรม (Adoption)
  • การตรววจรับรองความพิการ (Disabilities)
 


   
การออกตรวจ :
วัน
เวลาออกตรวจ
หมายเหตุ
อาทิตย์

09:00 - 18:00 น.

 
*** เพื่อความสะดวกหรือมีข้อสงสัยกรุณาตรวจสอบวันและเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ ได้ที่
แผนกเวชระเบียน 02-7259595 ต่อ 2158, 592 หรือ E-mail :registmh@hotmail.com