อายุรแพทย์
ชื่อ - นามสกุล นพ. ทวีสุข พงศ์นคินทร์
สาขาที่เชี่ยวชาญ อายุรแพทย์
ภาษา ไทย อังกฤษ