อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา
ชื่อ - นามสกุล พญ. สุวิมล วิบูลย์เศรษฐ์ (ซึงถาวร)
สาขาที่เชี่ยวชาญ ประสาทวิทยา, อายุรกรรมทั่วไป
ภาษา ไทย อังกฤษ