จิตแพทย์ดูแลผู้ป่วย ผู้ใหญ่
ชื่อ - นามสกุล พญ. จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. สุรชัย เกื้อศิริกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ โรคแพนิค
โรคอารมณ์ซึมเศร้า
ปัญหาการนอนหลับ-ตื่น
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล พญ. วรลักษณา ธีราโมกข์
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
ปัญหาการนอน
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. โกวิทย์ นพพร
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
ภาษา ไทย อังกฤษ จีน(แต้จิ๋ว)
ชื่อ - นามสกุล นพ. ยุทธนา องอาจสกุลมั่น
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุรา
จิตเวชผู้สูงอายุ
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
ปัญหาการนอน
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. วศิน บำรุงชีพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด
จิตเวชผู้สูงอายุ
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
ปัญหาการนอน
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. สมบัติ ศาสตร์รุ่งภัค
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
จิตเวชผู้สูงอายุ
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด 
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. พิชัย แสงชาญชัย
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. อิศรา รักษ์กุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
จิตเวชผู้สูงอายุ
ปัญหาการนอน
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. พลังสันต์ จงรักษ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด
จิตเวชผู้สูงอายุ
ปัญหาการนอน
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. เจษฎา ยิ่งวิวัฒนพงษ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
จิตเวชผู้สูงอายุ
ปัญหาการนอน
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. ปราโมทย์ สุคนิชย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล พญ. นงพงา ลิ้มสุวรรณ
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล พญ. ภัทรวรรณ ขันธ์แก้ว
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
จิตเวชผู้สูงอายุ
ปัญหาการนอน
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล พญ. รวิวรรณ นิวาตพันธุ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ
ปัญหาการนอน
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. สุกมล วิภาวีพลกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชศาสตร์สุขภาพทางเพศและครอบครัว
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล พญ. อุมามน พวงทอง
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล พญ. ระพีพรรณ แสงโสมวงศ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. ชาวิท ตันวีระชัยสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล พญ. พาพร เลาหวิรภาพ
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
ปัญหาการนอน
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล นพ. ชนินทร์ สกุลอิสริยาภรณ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาศัย
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด 
ปัญหาการนอน
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย  
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
จิตเวชที่เกี่ยวกับสุราและยาเสพติด  
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย  
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
ปัญหาการนอน
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย  
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
ปัญหาการนอน
จิตเวชในผู้ป่วยทางกาย  
จิตเวชผู้สูงอายุ
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่

ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่

ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่

ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
ภาษา ไทย อังกฤษ
 
ชื่อ - นามสกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตเวชผู้ใหญ่
ภาษา ไทย อังกฤษ