นักศิลปะบำบัด นักละครบำบัด และนักเล่นบำบัด
นักศิลปะบำบัด (Art Therapist)
ชื่อ - นามสกุล ฟ้าใส วิเศษกุล
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตบำบัดโดยศิลปะ
ภาษา ไทย อังกฤษ

ชื่อ - นามสกุล ทญ. วิสาขา ไผ่งาม
สาขาที่เชี่ยวชาญ ศิลปะบำบัดแนวมนุษยปรัชญา (Anthroposophy art therapy)
ระบายสีน้ำ, สีแห้ง (สีไม้, พาสเทล เป็นต้น) ลากเส้น, ปั้นดิน
ภาษา ไทย อังกฤษ

นักละครบำบัด (Drama Therapist)
ชื่อ - นามสกุล ชนาภัณฑ์ ธรรมรัฐ
สาขาที่เชี่ยวชาญ ละครบำบัดในรูปแบบส่วนบุคคลและกลุ่มสำหรับทุกช่วงวัย
ภาษา ไทย อังกฤษ

นักเล่นบำบัด (Play Therapist)
ชื่อ - นามสกุล ฉันทิดา สนิทนราทร
สาขาที่เชี่ยวชาญ การเล่นบำบัดสำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านอารมณ์ สังคม พฤติกรรม และปัญหาสุขภาพจิตต่างๆ
เช่น โรคซึมเศร้า สมาธิสั้น ออทิสติก ความเครียดวิตกกังวล ปัญหาการสื่อสาร ปัญหาพัฒนาการล่าช้า
ปัญหาพฤติกรรม เป็นต้น โดยใช้การเล่นในการบำบัด เช่น การเล่นทราย การเล่นสมมติ ศิลปะ
การเคลื่อนไหว การทำสมาธิ ดนตรี หุ่นมือ นิทานและเรื่องเล่าบำบัด
ภาษา ไทย อังกฤษ