นักจิตวิทยา
นักจิตบำบัด
นักจิตบำบัดอาวุโส  
ชื่อ - นามสกุล อัจฉรา บุนนาค
สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตบำบัดผู้สูงวัย
จิตบำบัดรายบุคคลและครอบครัว
ภาษา ไทย อังกฤษ
นักจิตวิทยาคลินิก
ชื่อ - นามสกุล ดร.อภันตรี สาขากร
การศึกษา Doctor of Psychology
Clinical Psychology
Alliant International University
California School of
Professional Psychology,USA
ภาษา ไทย อังกฤษ
ชื่อ - นามสกุล ปมุข อรชุมกิ่ง
การศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยา)
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภาษา ไทย อังกฤษ
 
ชื่อ - นามสกุล คัชชาตา ธงสินธุศักดิ์
สาขาที่เชี่ยวชาญ ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก, ค้นหาแววอัจฉริยะ
ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ เด็กและวัยรุ่น
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
ภาษา ไทย อังกฤษ