กิจกรรม "ส่งรักให้น้อง...จากโรงพยาบาลมนารมย์

เนื่องในวันมนารมย์ปี 2555 โรงพยาบาลได้จัดกิจกรรม "ส่งรักให้น้อง..." โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของให้แก่น้องๆ มูลนิธิเด็ก หมู่บ้านเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
พญ. จันทิมา องค์โฆษิต ไกรฤกษ์, นพ.ไกรสิทธิ์ นฤขัตพิชัย,นพ. สุรชัย เกื้อศิริกุล และ นพ. กฤษกร สุขวัฒน์วิบูลย์ เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา
To Children with love from Manarom on 23 October 2012 at Foundation for children at Karnjanaburi Province.